Oferta Podlaskiej Kancelarii Brokerskiej skierowana jest zarówno do firm jak i osób fizycznych, które reprezentujemy przed zakładami ubezpieczeniowymi. W imieniu Klienta negocjujemy najlepsze warunki i najniższą składkę. Nasza usługa nie kończy się w momencie wystawienia polisy. Bez względu na wielkość Klienta, oferujemy szereg usług dodatkowych , m.in.: likwidacja szkód, kontrola rat i ekspiracji polis, procedury odwoławcze w przypadku zaniżenia bądź odmowy wypłaty odszkodowania.

Każde ubezpieczenie traktujemy bardzo poważnie i podchodzimy do sprawy profesjonalnie. Zawsze wysyłamy zapytanie ofertowe, do wybranych pod kątem specjalizacji zakładów ubezpieczeń, które są w stanie spełnić wymagania naszego klienta. Dzięki temu możemy porównać cenę konkretnego ubezpieczenia w wybranych Zakładach Ubezpieczeń oraz sprawdzić zakres ochrony ubezpieczeniowej. Pozwala to nam wybrać dla Państwa najtańszą i najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia.

Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Broker ubezpieczeniowy reprezentuje Klienta, w odróżnieniu od agenta, który reprezentuje zakład ubezpieczeń. Broker służy pomocą Klientowi. Rolą brokera jest wybór i przedstawienie Klientowi najlepszego wariantu ubezpieczenia oraz wskazanie towarzystwa, które dla danego ryzyka przewidziało najlepsze warunki i najniższą stawkę. Brokerzy ubezpieczeniowi działają w interesie Klienta, którego dobro stawiane jest na pierwszym miejscu.

Broker wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, zwane „czynnościami brokerskimi”. Broker działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Klienta, w zakresie określonym w tym pełnomocnictwie. Broker w ramach prowadzonej działalności brokerskiej wykonuje czynności brokerskie polegające na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie.

Zyski z pracy brokera

Możliwość objęcia całości ryzyk Klienta jednolitym, spójnym i konsekwentnym programem ubezpieczeniowym opracowanym przez eksperta, m.in.:

 • Brak „dziur” w ochronie majątku i ewentualnych zobowiązań
 • Brak podwójnego ubezpieczenia podwyższającego koszty
 • Racjonalizacja sum ubezpieczenia ( np. poprzez zastosowanie wspólnego limitu kradzieżowego lub OC dla różnych jednostek)
 • Pełna kontrola wydatkowanych na asekurację kwot (zarówno ich wysokości, jak i zasadności oraz sposobu wykorzystania)

Obniżenie kosztów programu ze względu na hurtowy zakup ubezpieczeń oraz wskazaną wyżej racjonalizację sum (limitów) ubezpieczenia.

Przeniesienie na brokera prowadzenia obsługi biurowj ubezpieczeń Klienta (oszczędność czasu zatrudnionych już pracowników, możliwość przesunięcia ich do innych zadań) – zysk ten jest zwykle widoczny wyraźnie dopiero w drugim lub nawet trzecim roku działania brokera, kiedy możliwe jest w pełni samodzielne jego działanie.

Brak dodatkowych kosztów pośrednictwa i doradztwa
Możliwość utworzenia dodatkowych miejsc pracy nie obciążających budżetu firmy.
Bieżąca weryfikacja wartości ubezpieczeniowych- likwidacja niedo- i nad- ubezpieczenia majątku
Flotowe ubezpieczenie pojazdów
Optymalizacja grupowego ubezpieczenia pracowników

JAK DZIAŁAMY

Podstawą do nawiązania współpracy z naszą Kancelarią jest pełnomocnictwo upoważniające nas do prowadzenia na rzecz i w imieniu Klienta pełnej obsługi brokerskiej:

 1. Klient udziela nam Pełnomocnictwa, zlecenia lub zawiera umowę o współpracę
 2. Klient udziela nam niezbędnych danych w celu sporządzenia zapytania brokerskiego
 3. Po konsultacji z Klientem i jego akceptacji składamy zapytanie ofertowe do zakładów ubezpieczeń i negocjujemy zakres ochrony, warunki płatności, likwidację szkód oraz składkę ubezpieczeniową
 4. Oferty zakładów ubezpieczeń są następnie analizowane i w formie zestawienia porównawczego wraz rekomendacją najkorzystniejszej oferty przedstawione do ostatecznej akceptacji Klientowi
 5. Po końcowych poprawkach i akceptacji broker zleca wybranemu zakładowi ubezpieczeń wystawienie dokumentów polis, odbiera je i dostarcza Klientowi
 6. Przebieg ubezpieczenia jest kontrolowany i w miarę potrzeby jest ono modyfikowane
 7. Z odpowiednim wyprzedzeniem przed upływem ważności polisy broker występuje do Klienta o weryfikacji danych ubezpieczeniowych celem przygotowania kolejnego przetargu na wznowienie ochrony ubezpieczeniowej

Usługi Podlaskiej Kancelarii Brokerskiej są dla Państwa bezpłatne. Zgodnie bowiem z ustawą o działalności ubezpieczeniowej firmy brokerskie otrzymują wynagrodzenie od towarzystw ubezpieczeniowych za doprowadzenie do zawarcia umów ubezpieczenia- jest to tak zwany kurtaż brokerski