UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE I DOBROWOLNE

Ubezpieczenia obowiązkowe– są to ubezpieczenia, których zawarcie jest narzucone ustawowo. Obecnie zalicza się do nich następujące ubezpieczenia:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
 • OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • Budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Inne obowiązkowe ubezpieczenia przewidziane na mocy obowiązujących ustaw, rozporządzeń lub ratyfikowanych przez Rzeczypospolitą Polską umów międzynarodowych, tj.:
  • OC adwokatów,
  • OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  • OC rzeczoznawcy majątkowego,
  • OC zarządcy nieruchomości,
  • OC pośrednika w obrocie nieruchomościami,
  • OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych,
  • OC z tytułu wykonywania czynności brokerskich,
  • OC osoby eksploatującej urządzenia jądrowe,
  • OC architektów i inżynierów budownictwa,
  • OC notariuszy,
  • OC radców prawnych,
  • OC rzeczników patentowych,
  • OC przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa,
  • OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe,
  • OC kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne,
  • OC komorników sądowych,
  • OC badacza i sponsora,
  • OC na rzecz klientów w związku z działalnością prowadzoną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
  • OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa.

Ubezpieczenia dobrowolne– są to wszystkie inne ubezpieczenia, poza wymienionymi powyżej. Ubezpieczenia takie może zawrzeć zarówno osoba fizyczna jak i prawna, dokonując wyboru, co do rodzaju i zakresu ubezpieczenia, jakie chce zawrzeć w zależności od przedmiotu ubezpieczenia.

Wszystkie ubezpieczenia- nawet obowiązkowe- są umowne, wymagają zawarcia umowy między zakładem ubezpieczeń a zainteresowana osobą!

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I OSOBOWE

Ubezpieczenia osobowe– to ubezpieczenia zapewniające pokrycie potrzeb finansowych wynikłych w skutek określonych zdarzeń w życiu człowieka np. choroby, kalectwa, dożycia określonego wieku lub śmierci.
Według art. 829 KC ubezpieczenia osobowe dzieli się na:

 • Ubezpieczenia na życie – śmierć osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią określonego wieku
 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków- uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenia majątkowe– to ubezpieczenia dotyczące mienia albo odpowiedzialności cywilnej według art. 821 KC. Mają one na celu pokrywanie strat materialnych, w wyniku szkody. Podział tych ubezpieczeń zależy od przedmiotu ubezpieczenia oraz rodzaju ryzyka.