AKTY PRAWNE RYNKU UBEZPIECZEŃ

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny Księga Trzecia, Tytuł XXVII Umowa ubezpieczenia, art. 805-834
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
  • Ustawa z dnia 31 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.
  • Ustawa z dnia 18 września 2001- Kodeks morski
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie poszczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń.