UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

 • OC komunikacyjne – jest to ubezpieczenie obowiązkowe, którego zakres regulowany jest ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że w każdym zakładzie ubezpieczeń obowiązują takie same warunki ubezpieczenia.
 • Auto-Casco – ubezpieczenie to pokrywa koszty naprawy pojazdów w przypadku ich uszkodzenia, a w przypadku kradzieży ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie zazwyczaj w wysokości wartości rynkowej pojazdu.
 • NNW kierowców i pasażerów – jest to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów danego pojazdu
 • Assistance – może pokrywać m.in. koszty holowania pojazdu w kraju oraz za granicą, koszty pomocy drogowej czy zakwaterowania w hotelu na czas naprawy.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – w zakresie podstawowym ubezpieczenie to pokrywa następujące zdarzenia: ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, jego części lub ładunku. Dodatkowo zakres ubezpieczenia rozszerza się o np. upadek drzew i masztów, zalania, działania opadów atmosferycznych, powodzi, huraganu, uderzenia pojazdu w budynek i inne w zależności od potrzeb ubezpieczającego.
 • Ubezpieczenie od kradzieży i dewastacji – zakres tego ubezpieczenia poza wypłatą odszkodowania za skradzione mienie pokrywa także koszty remontu pomieszczeń w przypadku dewastacji mienia oraz koszty naprawy zabezpieczeń
 • Ubezpieczenie gotówki w lokalu i transporcie – ubezpieczeniem pokryte są środki pieniężne, które znajdują się w lokalu ubezpieczonego, a także środki pieniężne podczas ich przewożenia do banku.
 • Ubezpieczenie sprzętu stacjonarnego oraz sprzętu przenośnego – może być ubezpieczone nie tylko w zakresie zdarzeń losowych, tj. ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, zalania itp., ale może także obejmować swoim zakresem skutki takich zdarzeń jak przepięcia, upadek podczas przenoszenia, kradzież, dewastacja i inne. Przenośny sprzęt elektroniczny ubezpieczony jest w zakresie podobnym jak sprzęt stacjonarny, jednak miejsce ubezpieczenia nie jest ograniczone do lokalizacji ubezpieczonego. Urządzenia takie jak np. laptopy, aparaty fotograficzne i inne ubezpieczone są także w przypadku kradzieży z samochodu, kradzieży z włamaniem z mieszkania, czy innego lokalu.
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia – obejmuje szkody w np. szybach wystawowych, lampach czy reklamach świetlnych.

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

a) OC działalności gospodarczej – obejmuje ochroną działalność podmiotów gospodarczych w zależności od PKD. W skład wchodzą:

 • OC deliktowe – obejmuje szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim na zasadzie winy
 • OC kontraktowe – zakres tego ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Warunkiem koniecznym ponoszenia odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń jest szkoda na mieniu lub na osobie wyrządzona osobie trzeciej z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 • OC za produkt – obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim przez rzecz wyprodukowaną lub wprowadzoną do obrotu przez ubezpieczonego.
 • OC pracodawcy – ma na celu ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez jego pracowników, na skutek szkód doznanych przez nich w wyniku wypadku przy pracy
 • OC najemcy – związana z uszkodzeniem lub zniszczeniem wynajmowanej (również dzierżawionej, użyczonej, leasingowanej) ruchomości (np. maszyn, sprzętu elektronicznego) lub nieruchomości
 • OC wynajmującego – pokrywa szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w wynajmowanym przez niego mieszkaniu
 • OC za szkody środowiskowe – obejmuje szkody wynikłe z emisji substancji zanieczyszczających

b)  OC zawodowe – obejmuje szkody z tytułu wykonania zawodu, np. adwokata, pośrednika w obrocie nieruchomościami, brokera ubezpieczeniowego.

c)  OC członków zarządu spółek kapitałowych (Directors and Officers) – ubezpieczenie to pozwala zabezpieczyć się przed roszczeniami wierzycieli lub właścicieli spółki kapitałowej z tytułu nienależytego wykonania obowiązków zarządu.

UBEZPIECZENIA FINANSOWE

 • Gwarancje ubezpieczeniowe – w przeciwieństwie do gwarancji bankowych zwiększają płynność finansową przedsiębiorstwa. W procedurze przetargowej gwarancje wadialne mogą zastąpić wadium wpłacane w gotówce, a po podpisaniu kontraktu, mogą zastąpić zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek wpłaconych w pieniądzu. Inne rodzaje gwarancji to gwarancje czynszowe, gwarancje akcyzowe, gwarancje zapłaty długu celnego .
 • Ubezpieczenie kredytów kupieckich – pozwala na większą swobodę w wyborze Klientów przy płatności za produkt, towar lub usługę z odroczonym terminem płatności. Na zakład ubezpieczeń przenoszone jest ryzyko niewypłacalności lub bankructwa kontrahenta.
 • Ubezpieczenie utraty zysku ( Business Interruption) – odszkodowanie z tego ubezpieczenia pokrywa szkody stałe ponoszone przez przedsiębiorstwo oraz planowany zysk netto w okresie, kiedy firma nie może normalnie prosperować np. po pożarze lub w skutek awarii maszyn

UBEZPIECZENIA TECHNICZNE

 • Ubezpieczenia budowlano-montażowe – ubezpieczeniem pokryte są wszystkie ryzyka budowy lub montażu w mieniu wykonawcy, inwestora a także w mieniu otaczającym.
 • Ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego – ubezpieczeniem obejmowane są maszyny i sprzęt budowlany taki jak koparki, dźwigi, rusztowania w zakresie np. błędów w obsłudze, pożaru, uderzenia pioruna itp.

UBEZPIECZENIA ROLNE

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika – jest to ubezpieczenie obowiązkowe, w którego zakres wchodzą szkody wyrządzone przez rolnika osobom trzecim w zawiązku z posiadaniem gospodarstwa.
 • Ubezpieczenie upraw – obejmuje szkody w uprawach wyrządzone przez opady atmosferyczne, huragan czy przymrozki
 • Ubezpieczenie zwierząt – ubezpieczeniem można objąć zwierzęta hodowlane od padnięcia lub uboju z konieczności, a także w zakresie zdarzeń losowych (np. pożar, powódź)
 • Ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym – jest to dobrowolne lub obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW– ma na celu wypłatę odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków ( np. złamanie nogi, oparzenia). Odszkodowanie wypłacane jest w kwocie umownej za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu.

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE– pozwala na leczenie w prywatnych klinikach lub przychodniach lekarskich, z którymi zakład ubezpieczeń podpisał umowę o świadczenie usług. Zakres ubezpieczenia może zawierać wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, wizyty u specjalistów, leczenie szpitalne, leczenie dentystyczne.

UBEZPIECZENIA CARGO ( TOWARÓW W TRANSPORCIE)– obejmuje mienie ubezpieczonego lub mienie osób trzecich przewożone na ryzyko ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje również uszkodzenia, kradzież, zniszczenie, zaginięcie towaru.

 • Krajowe
 • Zagraniczne
 • W transporcie lądowym
 • W transporcie lotniczym
 • W transporcie morskim

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ– pokrywa koszty wynajęcia pełnomocnika do reprezentowania interesów ubezpieczonego przed sądem.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH -obejmuje koszty leczenia za granicą oraz koszty transportu do szpitala, ze szpitala do kraju, koszty badań ambulatoryjnych, koszty wizyty osób bliskich, koszty pomocy prawnej, zakupu leków itp.