Broker ubezpieczeniowy, zwany czasem w praktyce adwokatem ubezpieczeniowym, prowadzi działalność jako niezależny pośrednik ubezpieczeniowy, działający w szczególności na podstawie Ustawy z 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003r., nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do niej.

Wykonuje związane z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia – czynności faktyczne lub czynności prawne, za wynagrodzeniem (art. 2 ww Ustawy.), pochodzącym od ubezpieczyciela i mającym postać prowizji (kurtażu) lub – jeżeli strony tak się umówią – wynagrodzenia (tzw. fee), płaconego przez Klienta (Zleceniodawcę) za określony zakres czynności brokerskich.

Prowadząc działalność brokerską, broker, działając na podstawie Pełnomocnictwa / Zlecenia udzielonego mu przez Klienta, wykonuje – w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej – czynności (zwane „czynnościami brokerskimi”), polegające stosownie do art. 4 pkt 2 Ustawy – na:

  • zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia,
  • wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia,
  • uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie,
  • organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

Ważny jest również fakt iż zgodnie z art. 22 ust. Ustawy. – broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez – osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie, oraz podmioty posiadające specjalistyczną wiedzę, którym broker zlecił wykonanie ww. czynności, z wyłączeniem prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu klientów.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym wyżej mowa, obejmuje szkody wyrządzone przez brokera ubezpieczeniowego w związku z działalnością wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej.